شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی information-liss view به فارسی :

دیدگاه از دست دادن اطلاعات

دیدگاهی که کند شدن پردازش شناختی مرتبط با سن را به از دست دادن اطلاعات بیشتر در سیستم شناختی نسبت می دهد. در نتیجه ، کل سیستم باید کند شود تا بتواند اطلاعات را وارسی و تعبیر کند.