شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی ambivalence به فارسی :

دوسوگرایی

دوسوگرایی

دوسوگرایی

احساس همزمانِ محبت و نفرت نسبت به چیز یا شخص معین ؛ تعارض حاصل از محرک مشوق که به طور همزمان جنبه های مثبت و منفی دارد. {تعارض}.

دوسوگرا یی

دو سو گرایی