شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی unconditional positive regard به فارسی :

توجه مثبت نامشروط

پذیرش و درک فرد ، به رغم رفتار اجتماعی ناپذیرفتنی او.

توجه مثبت نامشروط

تأییدی که صرف نظر از رفتار فرد صورت گیرد. در درمان فردمداری راجرز ، درمانگر به درمانجو توجه مثبت نامشروط می کند.

توجه بی قید و شرط

توجه مثبت بی قید و شرط