شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی absolute threshold به فارسی :

آستانه مطلق

آستانه مطلق

شدت یا بسامد محرک در مرز موثر یا ناموثر بودن آن محرک ، که در شرایط آزمایشی اندازه گیری می شود. {آستانه اختلافی ، آستانه}.

آستانه مطلق

نقطه ای از حساسیت که زیر آن هیچ احساسی گزارش نمی شود و بالاتر از آن احساس تجربه می شود.