شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی threshold method of breaking a habit به فارسی :

روش آستانه برای ترک عادت

تغییر در شرایط تحریکی چنان به تدریج ارائه می شود که ارگانیسم آن تغییر احساس نمی کند. در نتیجه ارگانیسم به شرایط تغییر یافته به نحوی می رسد که اگر آن تغییر به آهستگی رخ نمی داد به آن نمی رسید.