شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی immediate experience به فارسی :

تجربه بی واسطه

تجربه بی واسطه

تجربه روانشناختی خام که هدف تحلیل درون گرایانه قرار دارد ؛ تجربه ای که آلوده به هیچ گونه تعبیر و تفسیری نیست.

تجربه بی واسطه

تجربه ای که از تفسیر تأثیر نمی پذیرد.