شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی wernicke s area به فارسی :

منطقه ورنیکه

بخشی از نیمکره چپ مغز که در فهم و درک زبان دخالت دارد. افرادی که این بخش از مغزشان آسیب دیده از درک معنای واژه ها عاجزند. این قبیل افراد قادرند واژه ها را بشنوند ولی معنای آنها را نمی فهمند.