شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی visusal area به فارسی :

منطقه بینایی

منطقه فرافکنی در قطعه پس سری مغز. در آدمیان ، آسیب دیدگی این منطقه ، متناسب با میزان و محل آسیب ، موجب نابینایی در بخشهایی از میدان دید می شود.