شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی thalamus به فارسی :

تالاموس

دو مجموعه از هسته های نورونی که درست بالای ساقه مغز در داخل نیمکره های مغز قرار گرفته اند و بخشی از هسته مرکزی مغز محسوب می شوند. یک منطقه از تالاموس در نقش ایستگاه بازبینی حسی عمل می کند و منطقه ی دیگری از آن در نتظیم خواب و بیداری دخالت دارد. منطقه اخیر بخشی از دستگاه کناری به حساب می آید. {هیپوتالاموس}.

تالاموس

تالاموس