شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی voice stress analyzer به فارسی :

تحلیل گر فشار صوت

دستگاه ثبت تغییرات همایند با هیجان در صدای آدمی و نمایش آنها به صورت نمودار که در دورغیابی به کار می رود. {چندنگار}.