شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی polygraph به فارسی :

چند نگار (پلی گراف)

چندنگار (پلی گراف)

دستگاهی برای اندازه گیری همزمان چندین پاسخ فیزیولوژیایی همایند با هیجان ، از قبیل ضربان قلب ، تندی تنفس ، فشار خون ، و پاسخ برقی پوست. این دستگاه به دروغیاب شهرت دارد چون از آن به منظور تشخیص مقصر بودن متهم (از راه بررسی پاسخ های فیزیولوژیایی وی در جریان جواب دادن به سوالها) استفاده می شود. {تحلیل گر فشار صوتی}.

چندنگار