شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی stress به فارسی :

فشار روانی،‌ استرس، تنبیدگی

استرس

فشار فیزیکی ، روانی ، یا هیجانی

استرس – فشار روانی

تعدیل فشار روانی، تنظیم فشار روانی

تنیدگی

تنیدگی

تنیدگی