شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی visual cliff به فارسی :

پرتگاه بصری

پرتگاه دیداری

دستگاه آزمایشی متشکل از یک صفحه ای نقش دار با روپوشی از شیشه به نحوی که نصف صفحه چسبیده به شیشه و نصف دیگر آن به فاصله ی تقریباً یک متر در زیر شیشه قر ار گرفته است ؛ برای آزمایش ادراک عمل در حیوانها و کودکان خردسال.