شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی culture-fair test culture-free test به فارسی :

آزمون فرهنگ -نابسته

نوعی آزمون هوش که در ساختن آن سعی شده است سوداری ناشی از تفاوت تجارب کودکان بارآمده در فرهنگهای مختلف (مثلاً ، کودکان روستایی در مقایسه با کودکان شهری ، یا کودکان طبقه پایین در مقایسه با کودکان طبقه متوسط یا بالا) به حداقل برسد.