شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی vicarious trial and error به فارسی :

کوشش و خطای نمادی (در نظریه تولمن)

مکث حیوان در نقطه انتخاب در موقعیت یادگیری [ماز] به طوری که «گویی» پیش از تصمیم گیری دارد راه های مختلف را پیش خود سبک و سنگین می کند.

شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی vicarious trial-and-error به فارسی :

آزمایش و خطای نمادی،کوشش و خطای نمادی