شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی negatively accelerated learning curve به فارسی :

منحنی یادگیری دارای شتاب منفی

یک منحنی یادگیری که نشان می دهد نرخ یادگیری در کوشش های اولیه یادگیری سریع تر از کوشش های بعدی است. به سخن دیگر ، با افزایش تعداد کوشش های یادگیری ، نرخ یادگیری کاهش می یابد.