شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی decision به فارسی :

بیزاری از تصمیم. گرایش به فرار از تصمیم‌گیری، سخت و دشوار تصمیم گرفتن.

تصمیم‌گری. اصطلاحی پوششی برای 1. فرآیند انتخاب. 2. یک رشته نظریه‌ها و پژوهش‌ها در زمینه‌ مسأْله انتخاب بین‌ راه‌های چاره بوسیله ارگانیسم.