شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی tyranny of shoulds به فارسی :

استبداد بایدها

تلاش برای تحقق بخشیدن به خودانگاره آرمانی دست نیافتنی با انکار کردن خودِ واقعی و رفتار کردن مطابق با آنچه که تصور می کنیم باید انجام دهیم.