شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی disinhibition به فارسی :

بازداری زادیی

ضعیف شدن بازداری ها یا قید و بندها به وسیله مشاهده کردن رفتار الگو.

بازداری زادیی

در شرطی سازی کلاسیک ، اثر تخریبی حاصل از ارائه یک محرک نو همراه با یک بازداری کننده شرطی تثبیت شده. در یادگیری مشاهده ای ، حذف یا کاهش یک بازداری برای انجام نوعی رفتار که به دو صورت رخ می دهد. یکی انجام پاسخ بدون تجربه کردن پیامدهای منفی یا دیدن الگویی که پاسخ را بدون تجربه کردن پیامدهای نامطلوب انجام می دهد.

بازداری زدایی