شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی transducer به فارسی :

نیروگردان، مبدل انرژی

نیروگردان

وسیله ای مانند الکترود یا دستگاه اندازه گیری که در روانشناسی فیزیولوژیایی برای تبدیل شاخصهای فیزیولوژیایی به شکلهای دیگری از انرژی قابل ثبت و اندازه گیری به کار می رود.