شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی telegraphic speech به فارسی :

گفتار تلگرافی

عبارات چند واژه ای معنی دار

گفتار تلگرافی

گفتار تلگرافی

مرحله ای در رشد زبان که طی آن گفتار کودک محدود به معنی دارترین و از لحاظ ادارکی بارزترین عناصرِ گفتاری بزرگسالان است. در این مرحله ، گفتار کودک معمولاً فاقد حروف اضافه ، حروف تعریف ، پیشوندها ، پسوندها ، و واژه های معین (کمکی) است.