شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی suppression به فارسی :

فرونشانی

فرایندی خود تنظیمی که در آن تکانه ها ، گرایش به عمل ، یا تمایل به اجرای اعمال نکوهیده ، در حیطه ی آگاهی شخص قرار دارند ولی در رفتارش ظاهر نمی شوند. {واپس رانی}.