شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی intrversion-extraversion به فارسی :

درونگرایی-برونگرایی

از بُعدهای شخصیت ؛ پیشنهادی کارل یونگ. درجه گرایش بنیادی شخص به پرداختن به درون خود ، یا پرداختن به جهان بیرون. در نهایت درون گرایی مردمان خجولی قرار دارند که درون خود واپس می نشینند ؛ در نهایتِ برونگرایی مردمان اجتماعی قرار دارند که بودن با دیگران را [بر تنهایی] ترجیح می دهند.