شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی resistance به فارسی :

مقاومت

روانکاوی: متوقف شدن جریان تداعی آزاد. سد یا مانع روانشناختی در برابر ورود تکانه های ناهشیار به حیطه ی هشیاری. مقاومت ، بخشی از فرایندی است که به واپس رانی تداوم می بخشد. {تفسیر ، واپس رانی}.

مقاومت

در تداعی آزاد ، امتناع از افشا کردن خاطرات دردناک.

مقاومت

مقاومت

مقاومت