شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی superstitious behavior به فارسی :

رفتار خرافی

رفتار خرافی

رفتاری که ظاهراً به تقویت وابست است ، اما در واقع هیچ رابطه ای با حضور یا عدم حضور تقویت کننده ندارد. رفتار خرافی از تقویت ناوابسته [تقویت تصادفی] ناشی می شود.