شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی sex-linked trait به فارسی :

ویژگی وابسته به جنسیت

هر ویژگی که عامل تعیین کننده ی آن ژنی باشد روی کروموزوم تعیین کننده ی جنسیت مثلاً رنگ کوری قرمز-سبز. {کروموزوم X ، کروموزوم Y}.