شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی schizophrenia به فارسی :

روانگسیختگی، اسکیتزوفرنی

اسکیزوفرنی، روان گسیختگی

روانگسیختگی

اسکیزوفرنی

گروهی از بیماریهای روانی با مشخصه ی اختلال شدید تفکر ، ادراک ، هیجان و رفتار. تفکر بیمار غیرمنطقی و معمولاً حاوی باورهای هذیانی است. تحریفات ادراکی ممکن است به صورت توهمات ظاهر شوند. از غرایب رفتار این بیماران ژستهای نامعمول ، حرکات قالبی و گفتار بی ربط است. چنین بیماری از دیگران و از واقعیت کناره می گیرد. برخی از موارد این بیماری ممکن است ناشی از نابهنجاریهای زیست-شیمیایی ارثی باشد.