شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی disengagement theory به فارسی :

نظریه کناره گیری

نظریه اجتماعی پیری که اظهار می دارد کاهش تعامل اجتماعی در اواخر بزرگسالی به علت کناره گیری متقابل سالخوردگان و جامعه در اثر انتظار مرگ است.

نظریه جداسازی

نظریه ای درباره سالمندی مبنی بر آن که افراد سالمند به کناره گیری اجتماعی و روانشناختی از محیط ، فعالیت های اجتماعی ، و سایر مردم گرایش طیبعی دارند.

نظریه کناره‌گیری