شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی prejudice به فارسی :

پیشداروی

قضاوت در غیاب شواهد یا بر مبنای شواهد ناچیز درباره ی خوب یا بد بودن چیزی یا کسی. نگرشی خشک و ثابت که پذیرای بحث آزاد و منطقی نیست و در برابر تغییر مقاوم است.

پیشداوری، تعصب، عصبیت