شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی scientific revolution به فارسی :

انقلاب علمی

طبق نظر کوهن ، جابه جایی یک پارادایم با پارادیم دیگر. این گونه جابه جایی معمولا در ضمن یک مدت نسبتاً طولانی و بعد از مقاومت زیاد رخ می دهد. یک پارادایم به دیدگاه کلی دانشمند از علم وابسته است. و مواردی از این قبیل را در بر می گیرد که یک سوال خوب علمی چیست ، یک جواب خوب علمی چیست ، یک آزمایش خوب علمی کدام است ، و غیره. بنابراین ، تغییر در پاردایم منجر به یک تغییر کلی در کار دانشمند می شود و تقریباً تمام جنبه های زندگی علمی او را بی اعتبار می سازد. از این رو ، در چنین تغییری، یک درگیری هیجانی وجود دارد.