شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی overshadowing به فارسی :

غلبه

این مشاهده که آشکارترین جزء محرک مرکب به US شرطی می شود و جزء ضعیف آن به US شرطی نمی شود. چنین است که گویی یک جزء غالب محرک مرکب CS بر جزء ضعیف تر غلبه می کند.