شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی one-trial learning به فارسی :

یادگیری تک‌ کوششی، یادگیری تک بار

یادگیری یک کوششی

عقیده گاتری مبنی براینکه تنها یک بار جفت شدن یک محرک با یک پاسخ کافی است تا پیوندی بین آنها برقرار شود.

یادگیری یک کوششی

این باور که تداعی بین الگویی از محرک ها و یک پاسخ در نتیجه تنها یک بار همایندی این دو به حداکثر نیرومندی اش می رسد.