شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی nonfunctionality به فارسی :

عدم ‌کارکردی

بی کارکردی

مولفه مفهوم مرگ که مشخص می کند همه کارکردهای موجود جاندار ، از جمله فکر ، احساس ، حرکت ، و فرایندهای بدن ، هنگام مرگ از فعالیت باز می ایستند.