شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی nature-nurture issue به فارسی :

مسأله فطرت در برابر تربیت

تعیین اهمیت نسبی وراثت (فطرت) و بار آمدن در یک محیط معین (تربیت) در توانایی رشد یافته.