شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی generativity versus stagnation به فارسی :

زایندگی در برابر رکود

زایندگی در برابر رکود

در نظریه اریکسون ، تعارض روانی میانسالی که اگر فرد بتواند اهداف شخصی خود را با رفاه جامعه پیوند زند به صورت مثبت حل می شود. آنچه حاصل می شود ، قابلیت هدایت کردن نسل بعدی است.

مولد بودن در برابر بی حاصلی

هفتمین مرحله رشد روانی-اجتماعی از دیدگاه اریکسون (میانسالی) ، که در طی آن افراد یا نقش بزرگسالی مسئول را در جامعه و در مراقبت از نسل جوان به عهده می گیرند ، یا حیاتی فقیر و خودمحورانه را دنبال می کنند.