شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی morpheme به فارسی :

واژک

کوچکترین واحد معنی دار در ساختار یک زبان ، اعم از واژه ، ریشه ، یا پیشوند (مثلاً مرد ، رفت ، بی – ، – نند). {واج}.

واژک

کوچکترین واحد معنی در زبان

واژکک

 واژک