شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی pidgin به فارسی :

پیدجین (زبان آمیخته)

یک زبان ساختگی شامل اسامی و افعال مستخرج از گروه های مختلف زبان که هیچ ساختار پیچیده ای ندارد. (همچنین نگاه کنید به Creol.)

زبان آمیخته