شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی penis envy به فارسی :

رشک آلت مردانه

غبطه احلیل

رشکت آلت مردی

حسادتی که زن نسبت به مرد احساس می کند ، زیرا مرد از الت مردی برخوردار است ؛ این با احساس فقدان همراه است زیرا زن آلت مردی ندارد.

رشک الت

غبطهٔ آلت مردانگی