شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی moral codes به فارسی :

معیارهای اخلاقی

ملاک های درونی شده که از تجربه مستقیم یا غیرمستقیم به دست می آیند و برای نظارت و ارزشیابی رفتار اخلاقی خود فرد به کار می روند. اگر رفتار فرد از معیار اخلاقی درونی شده تخطی کند ، فرد احساس تحقیر می نماید.