شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی performance standards به فارسی :

استانداردهای عملکرد

معیارهای علکرد

ملاک های درونی شده که از تجربه مستقیم یا غیر مستقیم به دست می آیند و برای نظارت ، ارزشیابی ، و تقویت یا تنبیه رفتار خود فرد به کار می روند. مشاهدات سلیگمن مبنی بر اینکه تداعی هایی که با تاریخ تکامل ارگانیسم مطابق اند آسان تر از آنهایی که نیستند آموخته می شوند.