شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی maturation به فارسی :

رسش

تکامل جسمانی

{رسش}.

رشد داخلی

رسش، بلوغ، بالیدگی، رشد

رسش

پدیدار شدن الگوهای ژنتیکی تعیین شده رشد و تکامل.

رسش (تکامل جسمانی)

فرایندهای نمو درونی و موجب تغییرات نظامدار در رفتار. زمان بندی و شکل گیری رسش تا حدودی مستقل از تمرین و تجربه بوده اما احتمالاً مستلزم وجود محیط بهنجار است.

نمویافتگی، نشو و نما

رشد داخلی

رسش (پختگی)