شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی loudness به فارسی :

بلندی (در صوت)

بُعد شدت در شنوایی که با دامنه ی موجهای صوتی محرک شنوایی همبسته است. هر چه دامنه موج بزرگتر باشد بلندی صوت بیشتر است. {زیر و بمی ، طنین}.