شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی weber s law به فارسی :

قانون وبر

آستانه ی اختلافی متناسب است با شدت محرک در زمان اندازه گیری آستانه ی اختلافی. این قانون در همه ی نقاطِ دامنه تغییر محرک صادق نیست. {آستانه ی اختلافی}.

شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی weber’s law به فارسی :

قانون وبر