شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی timbre به فارسی :

طنین

کیفیتی که سبب می شود صوتی با زیر و بمی معین به هنگام نواخته شدن با دو آلت موسیقی به دو صورت متفاوت احساس شود این تفاوت ناشی از وجود صوتیهای کناری و سایر ناخالصینهای صوتی است. {صوت کناری}.

طنین