شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی law of pragnanz به فارسی :

قانون طرح گرایی ، قانون پراگنانز

اصل کلی روانشناسی گشتالت که می گوید همه رویدادهای ذهنی به سوی کامل بودن ، سادگی ، و معنی دار بودن میل می کنند.

قانون هیأت گرایی،قانون طرح گرایی