شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی innate category of thought به فارسی :

مقوله فطری فکری

طبق نظر کانت، یک توانایی ارثی ذهن که از راه سازمان دادن و معنی دادن به تجارب شناختی به آنها شکل می دهد.