شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی inference به فارسی :

استنباط، استنتاج

استنباط، استنتاج. قضاوت منطقی متکی بر نمونه قرائن، قضاوت‌های پیشین، نتیجه گیری‌های قبلی، تا مشاهدات مستقیم. فرآیند شناختی که بوسیله آن چنین قضاوتی صورت می‌گیرد.