شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی humanistic psychology به فارسی :

روان‌شناسی انسان گرا

روان شناسی انسانگرا

روانشناسی انسانگرا

نوعی دیدگاه روانشناختی با تاکید بر یگانه بودن هر فرد آدمی و تجربه شخصی و ارزشهای انسانی. در مقابلِ رفتارگرایی و رانکاوی گاهی از آن به عنوان «نیروی سوم» در روانشناسی یاد می شود. {پدیدار شناسی}.

رواشناسی انسان گرایی

یک نظام روانشناسی که مطالعه تجربه هشیار و تمامیت طبیعت و رفتار آدمی را مورد تأکید قرار می دهد.