شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی genetic epistemology به فارسی :

معرفت شناسی ژنتیک

شناخت شناسی ژنتیک

شناخت شناسی ژنتیکی

اصطلاحی که غالباً برای توصیف نظیه پیاژه به کار می رود. اصطلاح ژنتیکی به معنی تحولی است و هیچ رابطه ای با وراثت ندارد. دانش شناسی مطالعه دانش معنی می دهد ؛ بنابراین ، اصطلاح دانش شناسی ژنتیکی برای توصیف مطالعه دانش به عنوان تابعی از رشد درونی و تجربه به کار می رود