شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی gate-control theory به فارسی :

نظریه کنترل دروازه- نظریه وال در مورد درد که اساسأ بر این فرض متکی است که در نتیجه شلیک الیاف عصبی حسی بزرگ پیام‌های درد در الیاف کوچک ممکن است در سطح نخاع وقفه یافته و به مغز نرسد.